CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
E-dziennik UONET+

Ogłaszamy nabór dla pracodaców na realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”.

Praktyki lub staże odbywać się mają w trzech turach, w czasie ferii letnich tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r.; od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. oraz od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.. Czas praktyki lub stażu dla jednego ucznia wynosi 150 godzin i realizowany jest w okresie 4 tygodni. Praktyki lub staże odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w grupach, z reguły dwuosobowych. Pracodawcy otrzymają refundację kosztów związanych z odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, takich jak: koszty dojazdu, zakup odzieży roboczej, zakup wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp. Wysokość w/w wydatków może wynieść maksymalnie 5 000,00 zł na 1 osobę odbywającą staż lub praktykę. Pracodawcy mają obowiązek finansowego partycypowania w kosztach organizacji i prowadzenia stażu zawodowej/praktyki zawodowej w wysokości min. 5% ww. poniesionych kosztów.

Zgłoszenia przyjmuje do 7 czerwca 2018 r.:
Sekretariat CKPiDZ
41-709 Ruda Śląska
ul. Hallera 6
tel. 32 2487380
mail: ckpidz@ckprsl.pl

[czytaj więcej]


E-dziennik UONET+