Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej od czerwca 2004 roku jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Poniżej przestawiamy najważniejsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

WSPÓLNA ORGANIZACJA EGZAMINU

Dyrektor ucznia / absolwenta przystępującego do części praktycznej egzaminu zawodowego informuje dyrektora placówki lub centrum lub pracodawcę o przystąpieniu ucznia lub absolwenta do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej placówce, danym centrum lub u danego pracodawcy nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Porozumienie w zakresie wspólnej organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Załącznik 15

Załącznik 16

PODSTAWA PROGRAMOWA

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

OPŁATY 

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w razie trzeciego i kolejnego podejścia. ‎

W przypadku młodocianych pracowników koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego także wnoszą ‎opłatę.‎

LAUREACI I FINALIŚCI

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ogłaszany jest przez ministra właściwego spraw oświaty i wychowania (Ministra Edukacji Narodowej) w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINU

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • niesłyszącym
 • słabosłyszącym
 • niewidomym
 • słabowidzącym
 • z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE, który publikowany jest nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

ZDANIE EGZAMINU

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów) oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

INFORMATORY 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

Zawód
Kwalifikacja
Zdający przynosi na egzamin pisemny
Zdający przynosi na egzamin praktyczny
Sprzedawca 522301
A.18 Prowadzenie sprzedaży
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
Fryzjer 514101
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
Technik elektryk 311303
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
Technik mechatronik 311410
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), ołówek, linijka, gumka, temperówka
Technik pojazdów samochodowych 311513
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
Operator obrabiarek skrawających 722307
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
Kucharz 512001
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2020 R.

Egzamin pisemny:

Zawód
Kwalifikacja
Czas trwania egzaminu
Forma egzaminu
Szkoła / Placówka kierująca zdających
Data egzaminu
Godzina rozpoczęcia egzaminu
Miejsce odbywania egzaminu
Kucharz 512001
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
60 minut
D
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
10.01.2020 r.
10:00
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6

Egzamin praktyczny

Zawód
Kwalifikacja
Czas trwania egzaminu
Forma egzaminu
Szkoła / Placówka kierująca zdających
Data egzaminu
Godzina rozpoczęcia egzaminu
Miejsce odbywania egzaminu
Sprzedawca 522301
A.18 Prowadzenie sprzedaży
150 minut
W
Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
07.02.2020
8:00
41-709 Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3
Fryzjer 514101
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
180 minut
W
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
07.02.2020
9:00
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6
Technik elektryk 311303
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
180 minut
W
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
07.02.2020
9:00
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Technik mechatronik 311410
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
180 minut
DK
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
13.01.2020 – 14.01.2020
9:00, 15:00
41-709 Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3
Technik pojazdów samochodowych 311513
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
120 minut
W
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
07.02.2020
8:00
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Operator obrabiarek skrawających 722307
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
120 minut
W
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
07.02.2020
8:00
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6

TERMINY I WYNIKI EGZAMINÓW

Udostępnienie wyników egzaminu 2020 w serwisie dla zdających nastąpi:

Egzamin w terminie styczeń – luty – 20 marca 2020 r. (od godz. 9.00).

Do zalogowania niezbędne są: nr PESEL oraz hasło. Hasła udostępniane są poprzez serwis dyrektorom szkół oraz placówek. OKE w Jaworznie nie udostępnia loginów i haseł podczas rozmowy telefonicznej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ŚWIADECTWA I DYPLOMY

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020: 20 marca 2020 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020: 20 marca 2020 r.

GENERATOR WNIOSKU O WYDANIE DYPLOMU

Wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wygenerować można z użyciem aplikacji dostępnej na stronie OKE. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno

Procedura wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe