CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze wydarzenia w życiu
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

17 października 2013 roku Nauczyciele Warsztatu Nr 1 we współpracy z dystrybutorem oprogramowania CAD/CAM, firmą CNS Solution z Warszawy i ich oddziałem w Katowicach, oraz dystrybutorem narzędzi południowokoreańskiej firmy YG-1 CO, zorganizowali seminarium "Od pomysłu do przemysłu". Seminarium składało się z dwóch części. W pierwszej odbyła się prezentacja projektowania części maszyny oraz powstała dokumentacja technologiczna z wykorzystaniem programów CAD/CAM. W drugiej zaprezentowano nowoczesne narzędzia oraz przeprowadzono nimi szybkościową obróbkę z wykorzystaniem 4 osi na Pionowym Centrum Obróbczym R550 "Harnaś" wcześniej zaprojektowanego przedmiotu. Spotkanie było przeznaczone dla przedsiębiorców z południowej Polski. Dzięki współpracy z firmami organizującymi seminarium CKPiDZ bezpłatnie wzbogaciło się o kilka nowoczesnych narzędzi oraz firma CNS Solution sfinansowała zakup farb na odnowienie hali maszyn.
1 luty 2012 do
31 grudnia 2012 roku
Realizacja projektu FACHOWIEC W ZAWODZIE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego PO KL. Projekt obejmował realizację egzaminów państwowych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Katowicach przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Egzaminy odbywały się w następujących zawodach: Kucharz małej gastronomii - 30 osób na tytuł zawodowy mistrza, Fryzjer - 40 osób na tytuł zawodowy mistrza, Operator obrabiarek skrawających - 20 osób na tytuł zawodowy mistrza, i Sprzedawca - 100 osób na tytuł zawodowy.
1 luty 2011 do
31 grudnia 2011 roku
Realizacja projektu POTWIERDŹ, CO POTRAFISZ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego PO KL. Projekt obejmował realizację egzaminów państwowych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Katowicach przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Egzaminy odbywały się w następujących zawodach: Kucharz małej gastronomii - 30 osób na tytuł zawodowy mistrza, Murarz - 40 osób, w tym 10 na tytuł zawodowy mistrza i 30 na tytuł zawodowy, Operator obrabiarek skrawających - 20 osób, w tym 15 na tytuł zawodowy mistrza i 5 na tytuł zawodowy, Posadzkarz - 11 osób, w tym 1 na tytuł zawodowy mistrza i 10 na tytuł zawodowy i Sprzedawca - 91 osób na tytuł zawodowy mistrza.
23 listopada 2011 roku Podpisanie umowy na realizację projektu FACHOWIEC W ZAWODZIE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego PO KL. Grupą docelową były osoby w wieku 25-64 lat (i osoby nie uczące się w wieku 18-24 lat), zamieszkałe i/lub pracujące w województwie śląskim, które z własnej inicjatywy zainteresowane były zdaniem egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Katowicach na tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodach: fryzjer, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca lub kucharz małej gastronomii. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 443 506,79 zł.
1 grudzień 2009 do
31 marca 2011 roku
Realizacja projektu SMAKI EUROPY ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach poddziałania 8.1.1 Wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL. Projekt w dwóch transzach szkoleniowych ukończyło 72 osób w ramach kursu "Amator nowych smaków", 72 osoby na kursie "Kucharz żywienia zbiorowego" i 72 osoby w ramach kursu "Specjalista nowych trendów w kuchni". Po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Katowicach, 63 osoby otrzymały tytuł zawodowy w zawodzie kucharz małej gastronomii i 61 osób otrzymało tytuł zawodowy mistrza w zawodzie kucharz.
27 maja 2010 roku Podpisanie umowy na realizację projektu POTWIERDŹ, CO POTRAFISZ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego PO KL. Grupą docelową były osoby w wieku 25-64 lat (i osoby nie uczące się w wieku 18-24 lat), zamieszkałe i/lub pracujące w województwie śląskim, które z własnej inicjatywy zainteresowane były zdaniem egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Katowicach na tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodach: murarz, posadzkarz, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca lub kucharz małej gastronomii. Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 466 789,04 zł.
5 marca 2010 roku Podpisanie umowy na realizację projektu Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKPiDZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego RPO WSL. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 3 000 545,94 zł.
1 września 2008 roku Podjęcie Uchwały Nr 535/XXVII/2008 przez Radę Miasta Ruda Śląska z dnia 29.05.2008 r. w sprawie Aktu Założycielskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, i podjęcie decyzji o powołaniu z dniem 1 września 2008 r. Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i połączenia z tym dniem Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

Najważniejsze wydarzenia w życiu Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej

13 sierpnia 2008 roku Podpisanie umowy na realizację projektu SMAKI EUROPY ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach poddziałania 8.1.1 Wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL, polegającego na kształceniu pracujących osób dorosłych które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności poza godzinami pracy, chcących podwyższyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje w zawodzie kucharza lub kuchmistrza. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 1 288 343,38 zł.
28 lutego 2008 roku Gościliśmy grupę nauczycieli, wychowawców oraz osób organizujących kształcenie w różnych formach z Anglii, Niemiec, Grecji i Belgii. Osoby te brały udział w projekcie w ramach programu EQUOL. Goście zapoznali się z Centrum Kształcenia Praktycznego, uczestniczyli w zajęciach praktycznych w pracowni fryzjerskiej, w warsztacie obróbki skrawaniem i w kuchni. W dyskusji która odbyła się na zakończenie spotkania osoby które mają całkowicie odmienne doświadczenie zawodowe podzieliły się swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczące realizowanego przez nas procesu dydaktycznego.
1 lipiec 2006 do
30 listopada 2007 roku
Realizacja projektu TWÓJ IMAGE, TWÓJ SUKCES ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, polegającego na kształceniu osób, chcących uzyskać umiejętności zawodowe w zawodzie fryzjer. W ramach szkolenia, w zależności od posiadanych już kwalifikacji, można było ukończyć jeden z trzech niżej wymienionych kursów: FRYZJER (60 osób), MISTRZ FRYZJERSTWA (60 osób), lub SPECJALISTA NOWOCZESNYCH TRENDÓW WE FRYZJERSTWIE (60 osób). Po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Katowicach, 59 osób otrzymało tytuł zawodowy mistrza w zawodzie fryzjer. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 1 428 070,19 zł.
31 maj 2007 roku VI Wojewódzki Konkurs Sprawności Zawodowej w Zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH dla uczniów Centrów Kształcenia Praktycznego województwa śląskiego. I miejsce indywidualnie zajął Sebastian Pawłowski (CKP Mysłowice), II miejsce Adrian Ucka (RCEZ Rybnik), III miejsce Fabian Sobczyk (CKP Ruda Śląska), I miejsce drużynowo RCEZ Rybnik, II miejsce CKP Ruda Śląska, III miejsce CKP Mysłowice.
1 listopad 2005 do
30 kwietnia 2007 roku
Realizacja projektu PRZEZ KUCHNIĘ DO EUROPY ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, polegającego na kształceniu osób pracujących, chcących uzyskać lub podnieść swoje umiejętności zawodowe. Projekt dotyczył 225 osób pracujących i nie zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy podzielonych na trzy grupy docelowe: POMOC KUCHARZA - 90 osób pracujących o niskim stażu pracy (w tym zagrożeni zwolnieniem) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do zajmowanego stanowiska zgodnie z potrzebami rynku pracy, KUCHARZ - 90 osób pracujących co najmniej trzy lata na stanowisku pomocnika kucharza nie posiadających przygotowania zawodowego chcących uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego, KUCHMISTRZ - 45 osób pracujących co najmniej trzy lata, z wykształceniem kucharza chcących z własnej inicjatywy podwyższyć kwalifikacje uzyskać tytuł mistrza w zawodzie. Szkolenia odbywały się w trzech czteromiesięcznych transzach po 5 grup liczących po 15 osób. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 1 082 247,66 zł.
19 stycznia 2007 roku Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego TOYOTA. Toyota Motor Poland w całości pokryła koszty związane z adaptacją części budynku CKP, przy ul. Hallera 6, przeznaczoną na Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyoty oraz zakupiła wyposażenie pracowni. Otrzymaliśmy także samochód osobowy Toyota Avensis na którym przeprowadzane będą ćwiczenia dydaktyczne. Remont pozostałej części CKP został wykonany ze środków które otrzymaliśmy z budżet miasta Ruda Śląska. W nowopowstałych pracowniach uczyć się będą zarówno uczniowie technikum ze specjalizacją obsługa i naprawa pojazdów samochodowych jak i pracownicy serwisów Toyoty. Poznawać będą zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Pracownicy serwisów będą zaznajamiani z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi wprowadzanymi przez firmę do swoich pojazdów. Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem najnowszych zdobyczy nauki, przy wykorzystaniu pełnej gamy środków audiowizualnych oraz przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu do obsługi i kontroli diagnostycznej pojazdów samochodowych.
wrzesień 2006 roku Zakończenie remontu części biurowej CKP przy ul. Hallera.
1 września 2006 roku Rozpoczęcie działalności Państwowych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy oraz tytuł zawodowy mistrza w zawodzie powołanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.).
01 stycznia do 31 sierpnia 2006 roku Realizacja projektu polegającego na modernizacji oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej, ze środków przyznanych z Funduszu Phare, przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 110 292,89 EURO, z czego 82 719,67 EURO to środki z Funduszu Phare a pozostałe z budżetu miasta Ruda Śląska. Celem programu było udzielenie pomocy władzom samorządowym i ich partnerom społecznym w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego i dopasowania jej do potrzeb rynku pracy. Program stanowił kontynuację działań prowadzonych w ramach Phare 2001 SSG w projektach regionalnych Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich, realizowany na terenie wszystkich województw. Dofinansowanie zostało przeznaczone na doposażenie czterech branż zawodowych: gastronomicznej, fryzjerskiej, mechaniki samochodowej i mechanicznej. W ramach projektu zakupiono m.in. centrum obróbcze sterowane numerycznie. Pionowe Centrum Obróbcze R-550 "HARNAŚ" - to obrabiarka sterowana numerycznie wyposażona w układ sterowania ciągłego typu Fanuc Oi-MB, 16 pozycyjny magazyn narzędziowy, podzielnicę CNC. Dodatkowo Centrum wyposażone zostało w sondy pomiarowe narzędzi i przedmiotu obrabianego, które ułatwiają i przyśpieszają proces ustawiania narzędzi oraz przedmiotu obrabianego w przestrzeni obróbczej obrabiarki. Centrum Obróbcze dzięki zastosowaniu nowoczesnego sterowania Fanuc Maniual znacznie skraca czas przygotowania programu obróbczego i daje możliwość przeprowadzenia symulacji obróbki w 3D. Stosowane może być zarówno do produkcji jednostkowej jak i seryjnej. Może wykonywać obróbkę w 4 osiach jednocześnie. Zastosowane w tym centrum elastyczna automatyzacja pracy w zdecydowany sposób zmniejsza możliwość powstawania braków wskutek pomyłek operatora. Najczęściej wykonywanymi operacjami są: frezowanie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, pogłębianie, rozwiercanie. Zakupiono także piec konwekcyjno-parowy, który jest urządzeniem wielofunkcyjnym, służącym do gotowania, smażenia, pieczenia, duszenia i zapiekania potraw. Dzięki zastosowaniu wentylatorów w piecu konwekcyjno-parowym jest ciągła cyrkulacja gorącego powietrza. Woda, która jest rzucana na wentylatory automatycznie zamieniana jest w parę wodną co zapewnia nam ciągłe nawilżanie produktu. Dzięki temu w czasie obróbki cieplnej powstają niewielkie ubytki wagowe, a prawie wszystkie witaminy, sole mineralne i substancje odżywcze pozostają w produkcie.
marzec 2006 roku Otwarcie Serwisu Samochodowego w części zmodernizowanego Warsztatu Ślusarsko - Stolarskiego przy ul. Tunkla 147. Pracownia wyposażona jest w stanowiska do wykonywania napraw i przeglądów pojazdu - w zakresie tych usług posiadamy dwa stanowiska równoległe wyposażone w podnośnik słupowy firmy MAHA, o dopuszczalnym udźwigu do 3000 kg. Wysokość podnoszenia do 2 m. Podnośnik pozwala na swobodny i bezpieczny dostęp mechanika do samochodu przy wymianie części lub naprawie uszkodzonych elementów. Wykonujemy usługi dotyczące bieżącej kontroli pojazdu t.j. wymiana oleju , klocków hamulcowych, czy tłumika oraz napraw układu zawieszenia z wymianą amortyzatorów włącznie; stanowisko do wymiany ogumienia - na stanowisku do wymiany ogumienia posiadamy następujące urządzenia: podnośnik hydrauliczny niskiego podnoszenia firmy BendPak, umożliwiający jednorazowo wymianę wszystkich kół samochodu, wysokość podnoszenia do 0,4 m.; montażownica do wymiany opon samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, jest to urządzenie renomowanej firmy FACOM; wyważarka do kół firmy FACOM, urządzenie wyposażone w komputerowe dobieranie odważników do wyważania sprawdzanego koła samochodu. Na prezentowanym stanowisku umiejętności praktyczne nabywają uczniowie najwyższych klas technikum mechanicznego nr 1 w Rudzie Śląskiej, o specjalizacji mechanik pojazdów samochodowych. W ramach prowadzonych zajęć wykonujemy również usługi wymiany ogumienia dla zainteresowanych osób.
13 grudzień 2005 roku Wyposażenie pracowni internetowej w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i Ministra Edukacji i Nauki "Pracownie komputerowe Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego". Wartość przekazanej pracowni 87 892,92 zł, Pracownia internetowa wyposażona jest w czternaście zestawów komputerowych oraz jeden komputer nauczycielski. Dzięki połączeniu komputerów w sieć, uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu oraz drukowania swoich dokumentów z każdego komputera w sieci. W pracowni można kształcić młodzież w kierunkach sieci komputerowe, programowanie, grafik komputerowy, elektronik lub mechanik. Dzięki wyposażeniu pracowni w skaner i pakiet specjalistycznych programów graficznych, uczniowie mogą obrabiać graficznie skanowane obrazy w formacie A3 lub przetwarzać obrazy zapisane na slajdach. Pracownia posiada swój serwer WWW, FTP oraz pocztę elektroniczną dzięki czemu możemy kształcić młodzież pod kątem konfigurowania systemów operacyjnych.
21 września 2005 roku Otwarcie pracowni fryzjersko - kosmetycznych w warsztacie przy ul. Hallera 6 (adaptacja warsztatów obróbki ręcznej - ślusarni) stworzenie pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej, krawieckiej i internetowej.
17 marca 2005 roku Przyznanie akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych jaku drugiej placówce oświatowej w województwie śląskim,
styczeń 2005 roku Rozpoczęcie przebudowy hali maszyn Warsztatu Mechanicznego przy ul Hallera 6,
czerwiec 2004 roku Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie w 7 zawodach dla zasadniczej szkoły zawodowej i w 4 dla technikum.
25 czerwiec 2004 roku Uroczyste otwarcie Stacji Kontroli Pojazdów w zmodernizowanej części Warsztatu Ślusarsko - Stolarskiego przy ul Tunkla 147, Stacja kontroli pojazdów przygotowana jest do przeprowadzania przeglądów samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Jest to stacja przejazdowa o długości 34 m z kanałem przeglądowym. Wyposażona jest w następujące urządzenia: urządzenie do pomiaru sprawności amortyzatorów, urządzenie rolkowe do badania sił hamowania, urządzenie do regulacji świateł, "szarpak" do badania luzów w układzie kierowniczym, analizator spalin. Przedstawione wyposarzenie stacji jest najwyższej jakości i pochodzi z renomowanej firmy MAHA. Na tym stanowisku mamy możliwość sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, przed podjęciem naprawy jakiegoś mechanizmu oraz po wykonanej usłudze. Tutaj również prowadzimy proces szkolenia uczniów, którzy poznają tajniki nowoczesnej diagnostyki samochodowej pod okiem przygotowanego i posiadającego uprawnienia diagnosty.
sierpień 2003 roku Zakup sprzętu do pomiarów elektrycznych (oscyloskopy elektroniczne, mierniki uniwersalne, mierniki rezystancji i izolacji i inne).
lipiec - sierpień 2003 roku Remont zaplecza socjalnego dla uczniów oraz elewacji budynku Warsztatu Mechanicznego przy ul Hallera 6.
listopad 2002 roku Zakup programu MTS - Mathematisch Technische Software - Entwicklung GmbH przeznaczone do zastosowania w szkolnictwie zawodowym. Oprogramowanie MTS umożliwia nauczanie programowania maszyn numerycznych w zakresie toczenia i frezowania w neutralnym sterowaniu MTS (ISO), tworzenie rysunków CAD i przetwarzanie ich na programy maszynowe oraz w zależności od wersji, przetwarzanie programów neutralnych na dowolny typ sterowania maszyn i programowania zgodnie z instrukcjami danego rodzaju sterowania dla wszystkich obecnych na rynku sterowników i obsługę wszystkich obecnych na rynku maszyn CNC. Jest profesjonalnym oprogramowaniem przeznaczonym do dydaktyki, ale również do sterowania obrabiarkami.
czerwiec 2002 roku Przeniesienie Pracowni Elektryczno - Elektronicznych z warsztatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Tołstoja 13 do warsztatu przy ul. Planty Kowalskiego 3.
maj 2002 roku Zakup frezarki sterowanej numerycznie. Frezarka FYN 50 N - jest to obrabiarka sterowana numerycznie NC z programowaniem NUMERIK H646. Ma zastosowanie w produkcji seryjnej. Dzięki zastosowaniu sterowania numerycznego umożliwia dokładniejsze wykonywanie elementów powtarzalnych. Zastosowanie układu NC umożliwia również wykonywanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach. Najczęściej wykonywanymi operacjami są: frezowanie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, pogłębianie, rozwiercanie.
październik 2001 roku Zakup i uroczyste oddanie do eksploatacji tokarki sterowanej numerycznie TUG 40 MN zakupionej ze środków przekazanych przez Radę Miasta Ruda Śląska. Tokarka TUG 40 MN z 8 pozycyjną głowicą narzędziową ze sterowaniem numerycznym - to nowoczesna, uniwersalna tokarka CNC przeznaczona do wysokowydajnej, a jednocześnie precyzyjnej obróbki detali. Poprzez zastosowanie nowoczesnego, prostego i intuicyjnego w obsłudze sterowania Sinumerik 810D Manual Turn skrócono czas przygotowawczy i do minimum wyeliminowano błędy powstające przy programowaniu. Dysponuje gotowymi cyklami obróbczymi, które skracają czas programowania obrabiarki. Najczęściej wykonywanymi operacjami są: toczenie powierzchni zewnętrznych, czołowych, wiercenie, wytaczanie, rozwiercanie, gwintowanie, przecinanie, wykonywanie powierzchni stożkowych.
luty 2001 roku Inauguracja kształcenia uczniów uczących się w klasach wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w formie kursów z przedmiotów zawodowych - klasy II czterotygodniowych i Klasy III sześciotygodniowe.
2 styczeń 2001 roku Rozpoczęcie działalności CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO zgodnie ze statutem nadanym Uchwałą Nr 420/XXX/2000 Rady Miejskiej Rudy Śląskiej o utworzeniu Centrum Kształcenia Praktycznego z dnia 05.10.2000 r..