CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
„Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Planty Kowalskiego 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 8.3 „Infrastruktura kształcenia ustawicznego”.


Całkowita wartość projektu wynosi ok. 3 mln. złotych. Projekt zakłada rozbudowę, remont i wyposażenie sal (m.in. pracowni sprzedawców, mechatroniki, budowlanej) oraz dobudowę nowej części do istniejącego budynku, która również przeznaczona zostanie na pracownie (m.in. gastronomiczną).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013