CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEPROWADZANYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3 wraz z wykonaniem instalacji C.O., instalacji wentylacji, zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i przyłącza gazowego, wewnętrznej instalacji WOD-KAN oraz technologii kotłowni realizowane w ramach projektu realizowanego w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

45000000-7 - roboty budowlane
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45244100-0 - instalacje wodne
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45421100-5 - instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów


DOKUMENTY:
2. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

3. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3 wraz z wykonaniem instalacji C.O., instalacji wentylacji, zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i przyłącza gazowego, wewnętrznej instalacji WOD-KAN oraz technologii kotłowni realizowane w ramach projektu realizowanego w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

45000000-7 - roboty budowlane
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45244100-0 - instalacje wodne
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45421100-5 - instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów


DOKUMENTY:
4. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTEPOWANIA