CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
OGOSZENIE O ZAMWIENIU PRZEPROWADZANYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Zamawiajcy
Centrum Ksztacenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
ul. gen. Hallera 6
41 - 709 Ruda lska
tel: (32) 248 73 80
fax: (32) 2487380
adres strony internetowej: www.ckprsl.pl

2. Przedmiot zamwienia:
Dostawa mebli w ramach projektu realizowanego w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 – 2013 o wartoci szacunkowej zamwienia mniejszej od kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2007 roku: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z pn. zm.).
Numer CPV - 39000000-2 - Meble (wcznie z biurowymi), wyposaenie, urzdzenia domowe (z wyczeniem owietlenia) i rodki czyszczce

3. Zamawiajcy:
 • nie dopuszcza skadanie ofert czciowych.
 • nie dopuszcza skadania oferty wariantowej.
 • nie przewiduje udzielenia zamwienia uzupeniajcego.
 • nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • nie ustanawia dynamicznego systemu zakupw.
 • nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia mona pobra ze strony internetowej Zamawiajcego: www.ckprsl.pl lub uzyska w siedzibie Zamawiajcego w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim zoeniu pisemnego wniosku.

5. Zamawiajcy nie przewiduje wpaty wadium.

6. Termin wykonania zamwienia:
Do 15 padziernika 2010 r.

7. O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy speniaj warunki, dotyczce:
 • posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
 • posiadania wiedzy i dowiadczenia;
 • dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na zasadzie „spenia/nie spenia” 8. Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%

9. Miejsce skadania ofert:
Centrum Ksztacenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda lska, sekretariat.

10. Termin skadania ofert:
do dnia 30 czerwca 2010 r. do godz. 9.00

11. Termin zwizania ofert:
30 dni od ostatecznego terminu skadania ofert.

ZACZNIKI (archiwum ZIP)

Data ukazania si ogoszenia: 22 czerwiec 2010 r.OGOSZENIE O ZAMWIENIU PRZEPROWADZANYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Zamawiajcy
Centrum Ksztacenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
ul. gen. Hallera 6
41 - 709 Ruda lska
tel: (32) 248 73 80
fax: (32) 2487380
adres strony internetowej: www.ckprsl.pl

2. Przedmiot zamwienia:
Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urzdze peryferyjnych w ramach projektu realizowanego w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 – 2013 o wartoci szacunkowej zamwienia mniejszej od kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2007 roku: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z pn. zm.).
Kod CPV - 30200000-1 - Urzdzenia komputerowe; 30232110-8 – Drukarki laserowe; 30232120-1 - Drukarki igowe

3. Zamawiajcy:
 • nie dopuszcza skadanie ofert czciowych.
 • nie dopuszcza skadania oferty wariantowej.
 • nie przewiduje udzielenia zamwienia uzupeniajcego.
 • nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • nie ustanawia dynamicznego systemu zakupw.
 • nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia mona pobra ze strony internetowej Zamawiajcego: www.ckprsl.pl lub uzyska w siedzibie Zamawiajcego w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim zoeniu pisemnego wniosku.

5. Zamawiajcy nie przewiduje wpaty wadium.

6. Termin wykonania zamwienia:
Do 15 padziernika 2010 r.
7. O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy speniaj warunki, dotyczce:
 • posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
 • posiadania wiedzy i dowiadczenia;
 • dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na zasadzie „spenia/nie spenia” 8. Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%

9. Miejsce skadania ofert:
Centrum Ksztacenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda lska, sekretariat.

10. Termin skadania ofert:
do dnia 30 czerwca 2010 r. do godz. 9.00

11. Termin zwizania ofert:
30 dni od ostatecznego terminu skadania ofert.

ZACZNIKI (archiwum ZIP)

Data ukazania si ogoszenia: 22 czerwiec 2010 r.OGOSZENIE O ZAMWIENIU PRZEPROWADZANYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Zamawiajcy
Centrum Ksztacenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
ul. gen. Hallera 6
41 - 709 Ruda lska
tel: (32) 248 73 80
fax: (32) 2487380
adres strony internetowej: www.ckprsl.pl

2. Przedmiot zamwienia:
Dostawa sprztu do pracowni mechatroniki w ramach projektu realizowanego w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 – 2013 o wartoci szacunkowej zamwienia mniejszej od kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2007 roku: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z pn. zm.).
Kod CPV - 31700000-3 - Urzdzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne, 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3. Zamawiajcy:
 • nie dopuszcza skadanie ofert czciowych.
 • nie dopuszcza skadania oferty wariantowej.
 • nie przewiduje udzielenia zamwienia uzupeniajcego.
 • nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • nie ustanawia dynamicznego systemu zakupw.
 • nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia mona pobra ze strony internetowej Zamawiajcego: www.ckprsl.pl lub uzyska w siedzibie Zamawiajcego w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim zoeniu pisemnego wniosku.

5. Zamawiajcy nie przewiduje wpaty wadium.

6. Termin wykonania zamwienia:
Do 15 padziernika 2010 r.

7. O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy speniaj warunki, dotyczce:
 • posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
 • posiadania wiedzy i dowiadczenia;
 • dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na zasadzie „spenia/nie spenia” 8. Kryteria oceny ofert:
Cena – 60%
Gwarancja – 20%
Czas reakcji na awarie (serwis gwarancyjny) – 20%

9. Miejsce skadania ofert:
Centrum Ksztacenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda lska, sekretariat.

10. Termin skadania ofert:
do dnia 7 lipca 2010 r. do godz. 10.00

11. Termin zwizania ofert:
30 dni od ostatecznego terminu skadania ofert.

ZACZNIKI (archiwum ZIP)

Data ukazania si ogoszenia: 29 czerwiec 2010 r.INFORMACJA O ROZSTRZYGNICIU POSTPOWANIA
o udzielenie zamwienia publicznego na: dostaw mebli w ramach projektu realizowanego w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 – 2013

ZACZNIKI (archiwum ZIP)INFORMACJA O ROZSTRZYGNICIU POSTPOWANIA
o udzielenie zamwienia publicznego na: dostaw sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urzdze peryferyjnych w ramach projektu realizowanego w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 – 2013

ZACZNIKINFORMACJA O ROZSTRZYGNICIU POSTPOWANIA
o udzielenie zamwienia publicznego na: dostaw sprztu do pracowni mechatroniki w ramach projektu realizowanego w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 – 2013

ZACZNIK