CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
21 maj 2012 r.


DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko pracy: referent ds. kadr - 3/4 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. preferowane wykształcenie wyższe w kierunku administracyjnym, minimum średnie w kierunku jw. + doświadczenie zawodowe,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. dobra znajomość prawa administracyjnego,
  2. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
  3. umiejętność współpracy w zespole,
 3. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:
  1. prowadzi kartotekę osobową nauczycieli, pracowników administracji i obsługi CKPiDZ,
   wprowadza zmiany w kartotekach zgodnie ze stanem faktycznym i odpowiada za zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami,
  2. prowadzi całość spraw kadrowych nauczycieli i pracowników CKPiDZ,
  3. śledzenie bieżących przepisów, dotyczących wykonywanych czynności,
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny, CV,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
   i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego,
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 28.05.2012r.

Dokumenty kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu, a także te, które wpłyną do CKPiDZ w Rudzie Śląskiej po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w CKPiDZ oraz na stronie internetowej CKPiDZ.

O terminie konkursu kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani.Informację wytworzył: Łukasz Ocipka
Informację udostepnił: Łukasz Ocipka
Data wytworzenia: 2013-03-06
Data modyfikacji: 2013-03-06