CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
4 maj 2016 r.


DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. HALLERA 6
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko pracy: referent

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. wykształcenie minimum średnie,
  7. wysoka kultura osobista
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. praktyczna znajomość zasad gospodarki materiałowej,
  2. umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  3. biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, PowerPoint), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,
  4. znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
  5. umiejętność redagowania pism urzędowych,
  6. umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy
 3. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:
  1. obsługa biura Warsztatu,
  2. przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji,
  3. rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
  4. koordynacja obiegu dokumentów,
  5. prowadzenie i obsługa magazynu,
  6. sporządzanie raportów fiskalnych,
  7. rozliczenie kasy fiskalnej Warsztatu z kasą główną CKPiDZ,
  8. prowadzenie dokumentacji Warsztatu (dokumentacja finansowo księgowa, przygotowanie zestawień semestralnych dla nauczycieli, ewidencji czasu pracy nauczycieli itp.),
 4. Warunku pracy i płacy:
  1. umowa o pracę, 3/4 etatu,
  2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786)
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  1. W jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny, CV,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 16.05.2016 r., do godz. 13.00.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie 16.05.2016 r. do godz. 15.00.

Dokumenty kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu, a także te, które wpłyną do CKPiDZ w Rudzie Śląskiej po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w CKPiDZ oraz na stronie internetowej CKPiDZ.

41-709 Ruda Śląska ul. Hallera 6; tel/fax: 32 2487380;