CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
14 grudzień 2016 r.


DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. HALLERA 6
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko pracy: referent

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie minimum średnie,
  • wysoka kultura osobista,
 2. Wymagania dodatkowe:
  • praktyczna znajomość zasad gospodarki materiałowej,
  • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, PowerPoint), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,
  • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność redagowania pism urzędowych,
  • umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy,
 3. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:
  • obsługę biura Warsztatu,
  • przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji,
  • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
  • koordynację obiegu dokumentów,
  • prowadzenie i obsługę magazynu,
  • sporządzanie raportów fiskalnych,
  • rozliczenie kasy fiskalnej Warsztatu z kasą główną CKPiDZ,
  • prowadzenie dokumentacji Warsztatu (dokumentacja finansowo księgowa, przygotowanie zestawień semestralnych dla nauczycieli, ewidencji czasu pracy nauczycieli itp.),
  • załatwianie spraw uczniowskich.
 4. Warunku pracy i płacy:
  • umowa o pracę, 3/4 etatu,
  • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786)
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  • W jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%
 6. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny, CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 30.12.2016 r., do godz. 13.00.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie 02.01.2017 r. do godz. 15.00.

Dokumenty kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu, a także te, które wpłyną do CKPiDZ w Rudzie Śląskiej po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w CKPiDZ oraz na stronie internetowej CKPiDZ.

41-709 Ruda Śląska ul. Hallera 6; tel/fax: 32 2487380;