CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
5 marzec 2013 r.


DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko pracy: referent ds. płac

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. ukończone ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, lub posiadane wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym i praktykę w zakresie finansowo - ekonomicznym,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. nabyta praktyka w zakresie płacowo - kadrowym,
  2. praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, ubezpieczeń społecznych,
  3. umiejętność sporządzania list płac, deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych,
  4. znajomość programu komputerowego Płatnik oraz Vulcan Płace,
  5. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
  6. umiejętność współpracy w zespole,
 3. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny, CV,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
   i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego,
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 14.03.2013 r., do godz. 9.00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14.03.2013 r. od godz. 10.00.

Dokumenty kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu, a także te, które wpłyną do CKPiDZ w Rudzie Śląskiej po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w CKPiDZ oraz na stronie internetowej CKPiDZ.

41-709 Ruda Śląska ul. Hallera 6; tel/fax: 32 2487380;