CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
1 październik 2015 r.


DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. HALLERA 6
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko pracy: starszy referent ds. administracji

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. preferowane wykształcenia wyższe w kierunku administracyjnym + doświadczenie zawodowe,
  7. wysoka kultura osobista
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego,
  2. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o ZFŚŚ,
  3. umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, ZUS, PFRON, SIO,
  4. biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, PowerPoint), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetu,
  5. znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
  6. umiejętność redagowania pism urzędowych,
  7. umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy
 3. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:
  1. przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji,
  2. rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
  3. prowadzenie rejestru faktur, not księgowych i not korygujących,
  4. wystawianie not korygująych, druków i zaświadczeń,
  5. kontrolowanie terminowości załatwianych spraw,
  6. zamawianie druków szkolnych oraz pieczątek służbowych,
  7. zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych,
  8. obsługa kasy fiskalnej CKPiDZ,
  9. obsługa administracyjna kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  10. obsługa administracyjna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
  11. prowadzenie ZFŚŚ,
  12. sporządzanie sprawozdawczości,
  13. kierowanie ruchem gości i interesantów, organizując spotkania z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły
 4. Warunku pracy i płac:
  1. Umowa o pracę, pełny etat,
  2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786)
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  1. W jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  1. list motywacyjny, CV,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych, zawartych w ofecie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 12.10.2015 r., do godz. 13.00.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokumenty kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu, a także te, które wpłyną do CKPiDZ w Rudzie Śląskiej po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w CKPiDZ oraz na stronie internetowej CKPiDZ.

41-709 Ruda Śląska ul. Hallera 6; tel/fax: 32 2487380;