CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko:

Księgowy Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

W dniu 14 lipca 2011 roku przeprowadzono postępowanie w formie konkursu na stanowisko księgowego. Postępowanie przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:
  1. Jan Lomania - dyrektor CKPiDZ
  2. Jan Górny - wicedyrektor CKPiDZ
  3. Agnieszka Maj - niezależny ekspert ds. ekonomicznych (PARP Katowice)
Do konkursu przystąpiły trzy osoby:
  1. Pani Magdalena Rojek
  2. Pani Adriana Kujon
  3. Pani Barbara Rzytki
Po analizie formalnej złożonych dokumentów oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej Komisja stwierdziła jednogłośnie, że bardziej merytorycznie przygotowanym oraz większe doświadczenie zawodowe do pełnienia funkcji księgowego ma Pani Adriana Kujon. Komisja rekomenduje Dyrektorowi CKPiDZ do zatwierdzenia na stanowisko księgowego Panią Adriana Kujon.


Szczegółowe informacje o konkursie kandydaci mogą uzyskać pod adresem:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6.
lub telefonicznie: (032)2487380
Osoby udzielające informacji: Jan Lomania; Jan Górny.