CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko:

referent
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

W dniu 3 stycznia 2017 roku przeprowadzono postępowanie w formie konkursu na stanowisko referent. Postępowanie przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:
  1. Jan Górny – wicedyrektor CKPiDZ – przewodniczący Komisji
  2. Piotr Wolny – kierownik Warsztatu nr 3 CKPiDZ – członek komisji
  3. Bożena Surma – referent – członek komisji
Do konkursu przystąpiła jedna osoba:
  1. Pani Sandra Kiełtyka
Po analizie formalnej złożonych dokumentów oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej Komisja stwierdziła jednogłośnie, że Pani Sandra Kiełtyka jest merytorycznie przygotowana oraz ma odpowiednie doświadczenie zawodowe do pełnienia funkcji referenta. Komisja rekomenduje Dyrektorowi CKPiDZ do zatwierdzenia na stanowisko referenta Panią Sandrę Kiełtykę.

Szczegółowe informacje o konkursie kandydaci mogą uzyskać pod adresem:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
ul. Hallera 6. lub telefonicznie: (032) 248 73 80

Osoba udzielająca informacji: Jan Górny.