CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
ODPOWIEDZI ZAMIESZCZONE NA STRONIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ
www.koweziu.edu.pl

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przedstawiamy stanowisko w tej sprawie Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Przy jakiej liczbie uczestników można zorganizować kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych określa minimalną liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki ? tj. 20 osób. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. Przepis ten nie dotyczy innych podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (np. szkół i placówek niepublicznych).

Czy osoby, które nie ukończyły gimnazjum mogą uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, adresowanego do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, podlegają obowiązkowi nauki, który ? po ukończeniu gimnazjum ? spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, albo przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy można zatem przyjąć osobę, która nie ukończyła gimnazjum, pod warunkiem, iż posiada ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych tylko w sytuacji, gdy posiadają ukończone gimnazjum oraz spełniają przesłanki warunkujące możliwości spełniania w tej formie obowiązku nauki.

Czy uczeń po zsz, aby uzyskać dyplom technika musi uczęszczać do liceum ogólnokształcącego i na kwalifikacyjne kursy zawodowe równocześnie?

Nie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika może uzyskać osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, który zamierza ubiegać się o dyplom technika, powinien zatem uzyskać:

 1. świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie ? poprzez zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie tych kwalifikacji,
 2. wykształcenie średnie ? poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub zdanie egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Jak będą finansowane kwalifikacyjne kursy zawodowe? Proszę podać źródła finansowania

Zgodnie z art. 5a ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym o dnia 1 września 2012 r., zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat jest zadaniem oświatowym powiatu.

 1. W części oświatowej subwencji ogólnej, która stanowi jedno ze źródeł dochodów JST, uwzględnione zostaną środki na:
  • prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez publiczne szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • dotowanie szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
   • publicznych prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
   • niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych.
  Wysokość środków na prowadzenie lub dotowanie ww. jednostek prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe w części oświatowej subwencji ogólnej zostanie ustalona na podstawie planowanej liczby słuchaczy kursu wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok, dla którego naliczana jest subwencja. Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego określa corocznie rozporządzenie ministra edukacji wydawane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego publiczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe oraz publiczne placówki (centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego) mogą także organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe na zamówienie:
  • pracodawców: W takim przypadku, źródłem finansowania kursów mogą być opłaty wnoszone przez pracodawców, zgodnie z przepisami art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W świetle tych przepisów, samorządowa jednostka budżetowa (szkoła lub placówka) prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (w tym przypadku kwalifikacyjny kurs zawodowy) może gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W uchwale tej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może także określić, m.in. źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów, z tym, że dochody te wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.
  • powiatowych urzędów pracy: Zgodnie z art. 40 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) starosta może powierzyć przeprowadzenie szkolenia zakładanej i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej. W takim przypadku, źródłem finansowania kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą być środki pochodzące z Funduszu Pracy, EFS lub programów UE.
 3. Prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe szkoły publiczne prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, a także szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, jeżeli osoba prowadząca szkołę:
  • poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji;
  • udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.
  Wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje będą wypłacane jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia złożenia staroście właściwego powiatu przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.
 4. Źródłem finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez podmioty inne, aniżeli publiczne szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządowe, mogą być także:
  • opłaty wnoszone przez słuchaczy kursu,
  • opłaty wnoszone przez pracodawców w przypadku kursów organizowanych na ich zamówienie,
  • środki pochodzące z Funduszu Pracy, EFS lub programów UE w przypadku kursów organizowanych na zamówienie PUP.

W jaki sposób wyliczyć liczbę godzin kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie fryzjer (kurs dla dorosłych, system weekendowy) niezbędną do realizacji podstawy programowej w celu przygotowania słuchaczy do egzaminu zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie?

Kwestie dotyczące organizacji i prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych określają przepisy następujących aktów prawnych:

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186),
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, przy czym minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

W części I podstawy programowej kształcenia w zawodach określonej w załączniku do rozporządzenia z dnia 7 lutego 2012 r. wskazano, iż program nauczania w zakresie jednej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, realizowany na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, musi uwzględniać następujące elementy podstawy programowej kształcenia w zawodach, właściwe dla kształcenia w danym zawodzie:

 1. ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego;
 2. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, określone w części II, w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ), kompetencji personalnych i społecznych (KPS), a w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika, również organizacji pracy małych zespołów (OMZ), zgodnie z oznaczeniami właściwymi dla danej kwalifikacji w tabeli zamykającej część I podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 3. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określone w części II, dobierając te efekty dla danej kwalifikacji, zgodnie z oznaczeniami właściwymi dla tej kwalifikacji wskazanymi w tabeli zamykającej część I podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 4. efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji, określone w części II;
 5. warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którego ramach została wyodrębniona kwalifikacja, właściwe dla tej kwalifikacji, określone w części III;
 6. minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, określoną w części III dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Dla zawodów nauczanych na poziomie technika w części III podstawy programowej kształcenia w zawodach, w pkt 3 dotyczącym warunków realizacji kształcenia w zawodzie, został określony tygodniowy i godzinowy wymiar praktyk zawodowych. Ustanowiono przy tym obowiązek organizowania praktyki zawodowej w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, odpowiednio do regulacji zawartej w §4 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), w myśl której praktyki zawodowe organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Jak wynika z Tabeli 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia, określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w programie nauczania na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, wyodrębnionej w zawodzie fryzjer (symbol cyfrowy 514101) należy ująć:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów ? BHP, PDG, JOZ, KPS,
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia ?A? (administracyjno-usługowego), stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer i technik usług fryzjerskich ? PKZ(A.k),
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji ? A.19.

Zgodnie z tabelą MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO zawartą w pkt 3 w części III rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach dla zawodu fryzjer (symbol cyfrowy 514101) minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich wynosi: 250+800=1050 godzin zajęć.

W przepisach rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nie przewidziano regulacji określających zmniejszenie liczby godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w przypadku, gdy jest ono prowadzone jako zaoczne. Przepis § 4 ust. 2 tego rozporządzenia jednoznacznie stanowi, iż minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Odrębną kwestią jest natomiast organizacja kształcenia, a w przypadku kształcenia prowadzonego jako zaoczne ? ustalenie proporcji pomiędzy liczbą godzin zajęć, w których słuchacze obowiązani są uczestniczyć, a liczbą godzin zajęć przeznaczoną na ich samokształcenie się. Podjęcie rozstrzygnięcia w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji organizatora kształcenia (podmiotu prowadzącego kurs).

Czy organizując dla grupy kwalifikacyjny kurs zawodowy, np. A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji (technik administracji) 910 h, należy również do kursu dodać efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, w wysokości 280 h; co oznacza, że sam kurs będzie wynosił 1190 h, a nie 910 h? Czy mogę realizować na kursie godziny tylko i wyłącznie przeznaczone na daną kwalifikację, czyli 910?

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, przy czym minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

W części I podstawy programowej kształcenia w zawodach określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184) wskazano, iż program nauczania w zakresie jednej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, realizowany na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, musi uwzględniać następujące elementy podstawy programowej kształcenia w zawodach, właściwe dla kształcenia w danym zawodzie:

 1. ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego;
 2. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, określone w części II, w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ), kompetencji personalnych i społecznych (KPS), a w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika, również organizacji pracy małych zespołów (OMZ), zgodnie z oznaczeniami właściwymi dla danej kwalifikacji w tabeli zamykającej część I podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 3. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określone w części II, dobierając te efekty dla danej kwalifikacji, zgodnie z oznaczeniami właściwymi dla tej kwalifikacji wskazanymi w tabeli zamykającej część I podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 4. efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji, określone w części II;
 5. warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którego ramach została wyodrębniona kwalifikacja, właściwe dla tej kwalifikacji, określone w części III;
 6. minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, określoną w części III dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Dla zawodów nauczanych na poziomie technika w części III podstawy programowej kształcenia w zawodach, w pkt 3 dotyczącym warunków realizacji kształcenia w zawodzie, został określony tygodniowy i godzinowy wymiar praktyk zawodowych. Ustanowiono przy tym obowiązek organizowania praktyki zawodowej w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, odpowiednio do regulacji zawartej w §4 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), w myśl której praktyki zawodowe organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Jak wynika z Tabeli 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia, określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w programie nauczania na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji należy ująć:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ),
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia A (administracyjno-usługowego), stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa PKZ (A.m),
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji ? A.68.

Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym musi zatem wynosić 280+910=1190 godzin zajęć.

Czy pełnoletni uczeń technikum fryzjerskiego dla młodzieży (2 i 3 klasa) może jednocześnie uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym innej specjalności, organizowanym przez zespół szkół, w skład którego to technikum wchodzi?

Obowiązujące od 1 września 2012 r. przepisy prawa nie wykluczają możliwości uczęszczania przez pełnoletniego ucznia szkoły dla młodzieży na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że w takiej sytuacji nie zaistnieją przesłanki, by mógł on skorzystać z przywileju określonego w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, tj. być zwolnionym, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, bowiem nie będzie mógł przedłożyć dokumentów wymaganych do ubiegania się o takie zwolnienie.

Czy absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe ma kwalifikację (K1)?

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej, co potwierdza świadectwo ukończenia szkoły, oraz otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii jest tożsame z potwierdzoną kwalifikacją K1 Sporządzanie potraw i napojów wyodrębnioną, zgodnie z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, w zawodzie kucharz, oznaczoną w nowej podstawie programowej kształcenia w zawodach symbolem T.6.

W związku z tym, że kwalifikacja T.6. wyodrębniona została także w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych osoba legitymująca się wymienionymi wyżej dokumentami może kontynuować kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, a po jej potwierdzeniu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego może otrzymać dyplom w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W jaki sposób wyliczyć liczbę godzin, jaki należy przeznaczyć na kształcenie efektów wspólnych dla zawodów z danego obszaru zawodowego?

W podstawie programowej kształcenia w zawodach określono minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego łącznie dla efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia. Zastrzeżono przy tym, iż w szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin kształcenia zawodowego określonego w ramowym planie nauczania, zachowując (z wyjątkiem szkoły dla dorosłych) minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Liczba godzin przeznaczonych na kształcenie efektów wspólnych dla zawodów w ramach obszaru zawodowego, stanowiących podbudowę do kształcenia w danym zawodzie, musi zatem każdorazowo wynikać z nowej podstawy programowej dla danego zawodu, stanowiącej ?wyciąg? z podstawy programowej kształcenia w zawodach określonej rozporządzeniem z 7 lutego 2012 r. Liczba ta będzie zatem zróżnicowana w zależności od zawodu, a także od sposobu rozdysponowania godzin kształcenia zawodowego przez dyrektora danej szkoły.

Czy elementy języka obcego zawodowego będą wymagane i sprawdzane na egzaminie zewnętrznym na kwalifikację?

Szczegółowe kwestie dotyczące wymagań egzaminacyjnych określone zostaną w informatorach opublikowanych dla każdego zawodu na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak będzie wyglądał egzamin z kwalifikacji? Kto ustala datę egzaminu?

Zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Terminy egzaminów ustalają dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej obowiązany jest ogłosić termin egzaminu na stronie internetowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu.

Czy osoba, która chce uzyskać (po przerwie) drugą kwalifikację i tytuł technika, musi zdać maturę?

Nie. Możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika nie jest uzależniona od zdania egzaminu maturalnego. Warunkiem uzyskania tego dyplomu jest uzyskanie świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz wykształcenia średniego.

Czy uczeń, który nie potwierdzi (nie zda egzaminu) z pierwszej kwalifikacji, może przystąpić do egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji?

Tak. Każdą z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie potwierdza się odrębnie. W przypadku zawodów dwu ? lub trójkwalifikacyjnych kolejność potwierdzania poszczególnych kwalifikacji jest dowolna.

Czy uczeń, który nie zaliczył pierwszej kwalifikacji, może zacząć drugą kwalifikację?

Tak. Potwierdzanie kwalifikacji w zawodzie następuje w systemie egzaminów zewnętrznych, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne i nie może kolidować z tokiem kształcenia w szkole.