CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ZAPRASZA NA:

Pracodawców i pracowników do podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Proponujemy Państwu uczestniczenie w kursie:

"pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu"

Kurs przeznaczony jest dla osób planujących podjęcie pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu. Kurs obejmuje 80 godzin zajęć edukacyjnych realizowanych w dogodnych dla Państwa godzinach. Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6.

Uczestnicy kursu otrzymają, zaświadczenie ukończenia kursu stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.).

Koszt kursu dla jednej osoby wynosi 700,00 zł brutto.

Termin kursu: do ustalenia. (zajęcia w piątki i soboty)

Warunkiem przyjęcia na kurs zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626), jest, aby kandydat posiadał:

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać;
 • uczestnik kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:
  • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Wybrane treści nauczania realizowane w ramach kursu:

 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki; - 20 godzin w tym 12 godz. zajęć teoretycznych i 8 godz. ćwiczeń:
  • pedagogika i nauki z nią współdziałające ? 4 godz. zajęć teoretycznych
  • cele dydaktyczne - 6 godz. w tym 2 godz. zajęć teoretycznych i 4 godz. ćwiczeń
  • rodzaje strategii w nauczaniu - 4 godz. zajęć teoretycznych
  • rola instruktora praktycznej nauki zawodu w kształceniu osobowości ucznia ? 6 godz. w tym 2 godz. zajęć teoretycznych i 4 godz. ćwiczeń
  • uwarunkowania pracy oświatowej z dorosłymi - 2 godz. zajęć teoretycznych
 • Wybrane zagadnienia z psychologii; - 20 godzin w tym 12 godz. zajęć teoretycznych i 8 godz. ćwiczeń:
  • podstawowe pojęcia z psychologii - 4 godz. w tym 2 godz. zajęć teoretycznych i 2 godz. ćwiczeń,
  • elementy psychologii rozwojowej ( dorastanie, lata młodzieńcze, właściwości psychiczne człowieka dorosłego) - 2 godz. zajęć teoretycznych,
  • procesy poznawcze człowieka - 5 godz. w tym 3 godz. zajęć teoretycznych i 2 godz. ćwiczeń,
  • elementy działania - 4 godz. zajęć teoretycznych
  • elementy psychologii pracy - 5 godz. w tym 1 godz. zajęć teoretycznych i 4 godz. ćwiczeń,
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu; 30 godzin zajęć teoretycznych w tym 15 godzin ćwiczeń,
  • podstawowe pojęcia - 2 godz. zajęć teoretycznych
  • kształcenie ogólne a kształcenie zawodowe - 2 godz. zajęć teoretycznych,
  • charakterystyka i struktura procesu nauczania ? uczenia się - 3 godz. zajęć teoretycznych
  • zasady nauczania - 2 godz. zajęć teoretycznych,
  • metody nauczania - 2 godz. zajęć teoretycznych,
  • baza technodydaktyczna praktycznego nauczania zawodu - 2 godz. zajęć teoretycznych
  • planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej - 5 godz. w tym 1 godz. zajęć teoretycznych i 4 godz. ćwiczeń
  • struktura zajęć praktycznych - 4 godz. w tym 1 godz. zajęć teoretycznych i 3 godz. ćwiczeń
  • kontrola i ocena działań uczniów na zajęciach praktycznych - 4 godz. w tym 1 godz. zajęć teoretycznych i 3 godz. ćwiczeń
 • Praktyka zawodowa - 10 godzin zajęć praktycznych (zapewniamy zarówno obserwowanie zajęć jak i ćwiczenia z prowadzenia zajęć z uczniami).

Szczegółowe informacje o kursie można uzyskać w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Tel.: 32 2487380;

E-mail: ckpidz@ckprsl.pl

Jan Górny