DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych i realizacją swoich praw można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych panem Łukaszem Ocipka w następującej formie:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: inspektor@ckprsl.pl,
  • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gn. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Praktyczna nauka zawodu

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Rekrutacja pracownika

Publikacja wizerunku