Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej


Informacja dla pracodawców w ramach realizowanych staży i praktyk zawodowych projektu.
Projekt realizowany w ramach dla poddziałania: 11.2.1. RPO WSL na lata 2014-2020 (EFS)

Realizacja praktyki lub stażu

 1. Praktyki lub staże odbywać się będą w trzech turach, w czasie ferii letnich tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r.; od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. oraz od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r..
 2. Czas praktyki lub stażu dla jednego ucznia wynosi 150 godzin i realizowany jest w okresie 4 tygodni. Praktyki lub staże odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 3. Dobowy wymiar czasu pracy (praktyki lub stażu) uczestnika projektu nie może przekroczyć 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo. Uczestnik projektu nie może odbywać praktyki lub stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
 4. Harmonogram praktyki lub stażu, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia, zostanie ustalony dla każdej grupy uczniów w porozumieniu z pracodawcą, uwzględniając przy tym możliwości, preferencje oraz rodzaj szkoły uczniów kierowanych na praktykę lub staż.
 5. Praktyki lub staże odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem kierującym ucznia na praktykę lub staż – CKPiDZ w Rudzie Śląskiej, a podmiotem przyjmującym ucznia na praktykę lub staż – Pracodawcą.
 6. Praktyka lub staż realizowane są według opracowanego programu praktyki/stażu dla danego zawodu. Dokumentacją potwierdzającą prawidłową realizację praktyki/stażu są dziennik przebiegu praktyki/stażu i lista obecności ucznia na praktyce lub stażu.
 7. Uczniowie będą kierowani na praktyki lub staże w grupach nie większych niż 6 osób. Wielkość grup będzie tworzona pod kątem zapewnienia wysokiej jakości praktyk/stażów. O wielkości grup będą decydowały możliwości pracodawcy, u którego będą organizowane staże.
 8. Pracodawcy z tytułu przyjęcia na staż grupy uczestników projektu pn. „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” przysługuje – na jego wniosek –refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu zatrudnionego u pracodawcy.

Program praktyki lub stażu

 1. Praktyka lub staż zawodowy odbywa się w oparciu o program, który zostanie opracowany dla każdego kierunku kształcenia. Program zostanie opracowany przez nauczyciela oraz dyrektora CKPiDZ w Rudzie Śląskiej we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę lub staż zawodowy.
 2. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu.
 3. Program praktyki lub stażu zawodowego ma zawierać szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy ucznia podczas odbywania praktyki/stażu zawodowego oraz procedur wdrażania uczestnika projektu do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych.
 4. Program powinien określać:
  1. nazwę kwalifikacji w zawodzie, której dotyczy staż zawodowy;
  2. zakres zadań wykonywanych przez uczestnika projektu;
  3. rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  4. sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  5. opiekuna grupy osób objętych programem stażu.

Obowiązki podmiotu kierującego ucznia na praktykę/staż – CKPiDZ w Rudzie Śląskiej

 1. CKPiDZ w Rudzie Śląskiej zobowiązane jest do:
  1. przeprowadzenia rekrutacji uczniów do odbywania praktyki/stażu na podstawie obowiązującego Regulaminu Rekrutacji uczestników do Projektu,
  2. opracowania we współpracy z podmiotem przyjmującym na praktyki lub staże programów dla danego zawodu, których zakres wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przewidzianego w ramach podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie,
  3. nawiązania współpracy z Pracodawcą oraz ustalenia harmonogramu praktyki lub stażu dla każdej z grup uczestników projektu skierowanej na praktykę lub staż w porozumieniu z Pracodawcą,
  4. zawarcia umowy o realizację praktyki lub stażu zawodowego z Pracodawcą.
  5. zawarcia umowy uczestnictwa z uczestnikiem projektu kierowanym na praktyki lub staż.
 2. Ponadto CKPiDZ w Rudzie Śląskiej zapewni:
  1. kontrolę należytego przebiegu praktyki/stażu w zakładzie pracy zgodnie z ustalonym programem,
  2. dziennik przebiegu praktyki lub stażu i listę obecności dla każdego uczestnika projektu skierowanego na praktykę/staż.
 3. Przed rozpoczęciem praktyki lub stażu każdy uczestnik projektu zostanie zapoznany z programem praktyki/stażu oraz poinformowany o prawach i obowiązkach w trakcie odbywania praktyki/stażu.
 4. CKPiDZ w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się do:
  1. wypłaty stypendium za odbytą praktykę lub staż Uczestnikowi projektu,
  2. refundacji kosztów wynagrodzenia opiekuna praktyki/stażu zatrudnionego u pracodawcy na podstawie przedstawionej dokumentacji dokonania wydatku.

Obowiązki podmiotu przyjmującego ucznia na praktykę/staż – Pracodawcy
Obowiązki opiekuna grupy praktykantów/stażystów z ramienia zakładu pracy

 1. Podmiot przyjmujący uczestnika projektu na praktykę lub staż przeszkoli praktykantów lub stażystów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapewni warunki materialne umożliwiające realizację programu praktyki/stażu tj.:
  1. zapewni stanowiska odbywania praktyki lub stażu wyposażone zgodnie z branżą w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentacje techniczną. Udostępnia warsztaty, pomieszczenie, zaplecze techniczne zapewnia urządzenia i materiały zgodne z programem praktyki lub stażu uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. przeszkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapozna go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy praktyka zawodowa lub staż zawodowy,
  3. zapewni praktykantom/stażystom odzież, obuwie robocze i inne środki ochrony indywidualnej wymagane przepisami BHP niezbędne na danym stanowisku pracy.
  4. udostępni praktykantom lub stażystom pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  5. zapewni dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych,
  6. zakupi praktykantom lub stażystom bilety ulgowe miesięczne autobusowo – tramwajowe, upoważniających do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin), umożliwiające dojazd na praktykę/staż,
  7. sprawować będzie nadzór nad odbywaniem praktyki lub stażu poprzez wyznaczenie opiekuna praktyki lub stażu,
  8. monitorować będzie postępy i nabywanie nowych umiejętności przez praktykanta lub stażystę oraz stopień realizacji treści i celów edukacyjnych określonych w programie,
  9. udzieli praktykantowi/stażyście informacji zwrotnej dotyczącej realizowanej praktyki/stażu.
  Przed rozpoczęciem praktyki/stażu pracodawca zobowiązany jest do przedstawienia realizatorowi projektu, CKPiDZ wykazu odzieży, obuwia roboczego i innych środków ochrony indywidualnej wymaganych przepisami BHP oraz uzyskanie akceptacji koordynatora projektu.
 2. Pracodawca wyznacza opiekuna grupy praktykantów lub stażystów na czas odbywania praktyki lub stażu.
 3. Opiekun ma obowiązek m.in.:
  1. dokonać diagnozy kompetencji i kwalifikacji praktykanta lub stażysty (biorąc pod uwagę diagnozę dokonaną przez doradcę zawodowego w ramach Zadania Nr 1 projektu: „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”),
  2. zapoznać grupę praktykantów lub stażystów z programem praktyki/stażu (w porozumieniu z autorem programu – nauczycielem CKPiDZ),
  3. zapoznać praktykantów lub stażystów z ich obowiązkami oraz uprawnieniami, organizacją pracy w zakładzie, obowiązującym regulaminem pracy,
  4. nadzorować przebieg oraz realizacje praktyki lub stażu zgodnie z przedstawionym programem praktyki/stażu, udzielać uczniom/uczennicom wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań,
  5. udzielać praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu praktyki lub stażu,
  6. nadzorować prawidłową realizację praktyki/stażu, zgodnie z harmonogramem praktyki lub stażu.
 4. Pracodawca i opiekun grupy praktykantów lub stażystów zobowiązuje się do współpracy z CKPiDZ w Rudzie Śląskiej w celu prawidłowej realizacji praktyki lub stażu, w tym umożliwienia kontroli w miejscu odbywania praktyki/stażu osobom do tego uprawnionym.
 5. Pracodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych informuje Biuro Projektu CKPiDZ w Rudzie Śląskiej o przypadkach niepodjęcia lub przerwania praktyki lub stażu, każdym dniu nieobecności uczestnika na praktyce lub stażu oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.
 6. Po zakończeniu realizacji programu praktyki lub stażu pracodawca zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział uczestnika projektu w praktyce lub stażu, według wzoru zatwierdzonego przez Koordynatora projektu.
 7. Pracodawca w terminie do 14 dni po zakończeniu praktyki lub stażu dostarcza do CKPiDZ w Rudzie Śląskiej dokumenty potwierdzające realizację praktyki lub stażu: listę obecności zatwierdzoną własnoręcznym podpisem i zaświadczenia.
 8. W związku z odbywaniem praktyk lub staży CKPiDZ w Rudzie Śląskiej powierzy podmiotowi przyjmującemu na praktykę lub staż upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników i uczestniczek projektu. Odbywać się to będzie na podstawie stosownej umowy.

Refundacja kosztów związanych z odbywaniem praktyki lub stażu u Pracodawcy

 1. Pracodawcy otrzymają refundację kosztów związanych z odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, takich jak;
  1. koszty dojazdu,
  2. zakup odzieży roboczej,
  3. zakup wyposażenia stanowiska pracy,
  4. koszty eksploatacji materiałów i narzędzi,
  5. szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.
 2. Wysokość w/w wydatków może wynieść maksymalnie 5 000,00 zł na 1 osobę odbywającą staż lub praktykę. Koszty te są związane z odbywaniem praktyki/stażu przez jednego ucznia.
 3. Koszty powinny być przyporządkowane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników praktyki/stażu, a nie kumulatywnie do kilku osób odbywających praktykę/staż u jednego pracodawcy (poprzez zakup jednej maszyny/urządzenia).
 4. Koszty te nie służą doposażeniu pracodawcy w sprzęt.
 5. Pracodawcy mają obowiązek finansowego partycypowania w kosztach organizacji i prowadzenia stażu zawodowej/praktyki zawodowej w wysokości min. 5% ww. poniesionych kosztów.

Refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna z ramienia Pracodawcy

 1. Pracodawcy otrzymają refundację wynagrodzenia opiekuna grupy praktykantów lub stażystów w zakresie odpowiadającym częściowemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą praktykantów/stażystów w wysokości nie więcej niż 500,00 zł brutto za grupę.
 2. Wynagrodzenie przysługujące Opiekunowi grupy praktykantów lub stażystów, z tytułu wypełnienia ww. obowiązków odnosi się do zrealizowanej przez niego usługi, a nie do liczby uczniów, wobec których tę usługę świadczy. Tym samym pracodawca otrzyma jednorazową refundację na pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna praktyki lub stażu za cały okres realizacji praktyki/stażu, bez względu na liczbę uczniów w grupie, którzy będą się znajdowali pod jego opieką.
 3. Przez okres realizacji praktyki lub stażu należy rozumieć czas jego trwania (czyli 150 godzin).
 4. Refundacja wynagrodzenia nastąpi na podstawie wniosku o refundację pracodawcy wynagrodzenia Opiekuna grupy praktykantów lub stażystów, zawierającego oświadczenie Przyjmującego na praktykę/staż o wysokości poniesionych wydatków oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii listy płac (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesiony wydatek) wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia, złożonego w terminie do 30 dni od dnia zapłaty.
 5. Refundacja wynagrodzenia opiekuna praktykantów/stażystów z ramienia Pracodawcy nie przysługuje w przypadku niezrealizowania programu praktyki lub stażu, niedotrzymania warunków realizacji praktyki/stażu określonych w niniejszym regulaminie i Umowie o realizację praktyki lub stażu zawodowego oraz w przypadkach uniemożliwiających wypłatę stypendium uczestnikowi.
 6. Kwota zrefundowanych środków zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego na praktykę lub staż w prawidłowo wypełnionym wniosku o refundację w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 7. Wynagrodzenie w części refundowanej przez Organizatora praktyki lub stażu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obowiązki uczestnika projektu skierowanego na praktykę lub staż

 1. Przed rozpoczęciem praktyki lub stażu zawodowego uczestnik projektu jest zobowiązany do zawarcia umowy uczestnictwa w projekcie z CKPiDZ w Rudzie Śląskiej. Umowa uczestnictwa szczegółowo określa prawa i obowiązki stażysty/praktykanta oraz reguluje wysokość i zasady wypłacania stypendium.
 2. Uczestnik skierowany na praktykę lub staż zobowiązany jest do:
  1. terminowego i aktywnego uczestnictwa w praktyce lub stażu,
  2. sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem praktyki lub stażu, stosowania się do poleceń Pracodawcy, opiekuna praktyki lub stażu i upoważnionych przez niego osób oraz pracownika wyznaczonego do kontaktu z ramienia CKPiDZ w Rudzie Śląskiej,
  3. przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz wewnętrznego regulaminu obowiązującego w danym zakładzie pracy,
  4. godnego reprezentowania CKPiDZ w Rudzie Śląskiej trakcie odbywania praktyki lub stażu,
  5. bieżącego informowania CKPiDZ w Rudzie Śląskiej o wszystkich nieprawidłowościach w realizacji praktyki lub stażu.

Postanowienia końcowe

 1. Realizowane praktyki/staże muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym, w szczególności z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regulaminu konkursu Nr RPSL.11.02.01-IŻ.01-24-131/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –2020.
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszej informacji rozstrzygane są przez podmiot kierujący uczestnika na praktyki lub staże – CKPiDZ w Rudzie Śląskiej.

Zasady naboru pracodawców do realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów w ramach projektu

Zasady naboru pracodawców [pobierz]

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy stażu zawodowego / praktyki zawodowej [pobierz PDF]

Załącznik 2 - Oświadczenia w imieniu firmy / przedsiębiorstwa składającego ofertę [pobierz PDF]

Załącznik 3 - Informacja o przetwarzaniu danych [pobierz PDF]


Organizacja staży i praktyk zawodowych w ramach projektu

Regulamin organizacji staży i praktyk zawodowych [pobierz]

Załącznik 7 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych [pobierz PDF]